1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
  3. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין אתר "זוהר בוטניק" את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע. הוראות זה חלות אך ורק על מוצרים ואינן חלות על קורסים.
 1. רכישת מוצרים באתר
  1. מוצרי זוהר בוטניק המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
  2. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המשתמש בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המשתמש הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפייפאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפייפאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
  4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 1. אמצעי תשלום
  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות כדוגמת פייפאל- וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פייפאל.
  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפייפאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפייפאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
  10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 1. אספקה והובלת המוצרים
  1. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל מיקום העסק "זוהר בוטניק" לפי רצונו.
  2. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפייפאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  3. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
  4. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 7-10 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה, למעט כתובת הנמצאות בישובים מרוחקים. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  5. לא קיבל המזמין מוצר שרכש בחלוף 14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, יהיה רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ולקבל החזר מלא של התמורה ששולמה (ככל ששולמה). מובהר כילמעט זכות ביטול זו לא תעמוד לזכותו של המזמין כל זכות אחרת, לרבות זכות תביעה נגד זוהר בוטניק, ובעצם ההזמנה באתר הוא מוותר על כל זכות כאמור בקשר לעיכוב באספקת המוצר ו/או אי אספקת המוצר.
  6. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
  7. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  9. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
  10. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
  11. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפייפאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
  13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 1. מוצר יוחזר חזרה לחברת זוהר בוטניק והאחריות לאיסוף המוצר תחול על המזמיןבמקרים הבאים: (א) במידה והמזמין לא יאסוף מוצר שהזמין ונשלח אליו; (ב) מי מטעמו לא יהיה נוכח בנמען לאחר תיאום מועד האספקה מראש; (ג) המזמין סירב לקבל את המוצר לחזקתו; או (ד) שהמוצר לא התקבל אצל המזמין מכל סיבה הקשורה במזמין.
 2. המזמין רשאי לבקש מחברת זוהר בוטניק שתספק לו פעם נוספת את המוצר ועלות האספקה הנוספת תחול על המזמין. חברת זוהר בוטניק שומרת לעצמה את הזכות להחליט לפי שיקול דעתה האם ברצונה לספק פעם נוספת את המוצר או להודיע למזמין שעליו להגיע לכתובת חברת זוהר בוטניק לאיסוף עצמי של המוצר
 1. ביטול רכישה מצד המזמין
  1. המזמין רשאי לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, מבלי לגרוע מהאמור:
   1. ביטול ייעשה באמצעות שיחת טלפון בשעות הפעילות: ראשון-חמישי בין השעות 09:00-19:00. או באמצעות שליחת בקשה דרך עמוד צור קשר באתר
   2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
   4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
   5. בכפוף לחוק הגנת הצרכן, מזמין רשאי לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים מיום קבלתם בכפוף להתקיימות כל תנאים הבאים: (א) המוצר ארוז באריזתו המקורית; (ב) אריזתו המקורית של המוצר לא נפתחה כלל ולא נעשה במוצר כל שימוש; ו-(ג) צורפה חשבונית המס עבור רכישת המוצר. 
    עלות המשלוח חזרה אל חברת זוהר בוטניק לא תזוכה בכל מקרה.
   6. בכפוף לחוק הגנת הצרכן, מזמין רשאי לבטל רישום לקורס (או סדנא) תוך 14 ימים מיום הזמנת הקורס ועד 5 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס. מובהר כי לא ניתן לבטל רישום לקורס פחות מ-5 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני תחילת הקורס והמזמין יחויב במלוא מחיר הקורס, בין היתר מאחר וכמות המשתתפים בקורס חשובה ומכתיבה את קיום הקורס.
   7. בכל הנוגע לסדנאות אישיות וזוגיות, תיאום מועד חדש יתבצע רק לאחר תשלום השווה למחצית מסכום הסדנא כפי שמופיע באתר. 
 1. ביטול רכישה מצד החברה
  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  4. חברת זוהר בוטניק עושה מאמצים רבים לספק את המוצרים ולקיים את הקורסים המפורסמים באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה של מוצר או רישום לקרוס שבוצעו על ידי מזמין באמצעות האתר, מכל סיבה ומבלי חובת נימוק, בין היתר מהסיבות הבאות (מבלי לגרוע מכלליות האמור): העדר מוצר במלאי, אי פתיחת קורס וטעות בפרטי מוצר (כולל טעות במחיר).
  5. ביטלה חברת זוהר בוטניק הזמנת מוצר או רישום לקורס – תשיב את מלוא המחיר ששולם (ככל ששולם) למזמין. למעט החזר כספי כאמור (ככל ששולם המחיר), לא המזמין זכאי לכל זכות, תשלום, פיצוי וכד’ חברת זוהר בוטניק והוא מוותר בזאת על כל זכות למעט קבלת החזר כספי על תשלום שביצע.
 1. זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 1. אחריות
  1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  5. השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
  6. חברת זוהר בוטניק איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  7. חברת זוהר בוטניק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. גולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד חברת זוהר בוטניק.
  8. האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד. בהעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.
  9. כל המוצרים המוצעים באתר עשויים חומרים טבעיים, תוך פירוט הרכיבים הקיימים בהם לפי דרישות הדין. על מזמין מוצרים לבדוק את התאמת המוצר ורכיביו לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל המוצר ו/או מרכיביו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצר והשימוש במוצר הנו באחריות המזמין.
  10. על גולש או מזמין שאינו בטוח לגבי התאמת מוצר לצרכיו להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים.
  11. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 1. אבטחה, סודיות ופרטיות
  כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

– לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
– לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
– לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
– לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני (ניוזלטר) וב-SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 1. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 2. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 4. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 5. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 6. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 8. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות"cookies”) ") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 9. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. מדיניות פרטיות
  1. במדיניות זו נפרט אודות המידע האישי הנאסף והשימושים הנעשים בו עת הפעלת השירות של הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית במסגרת רכישה של מוצרים בזוהר בוטניק
  2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה כאמור לפרט אודות המידע הנאסף אודות לקוחות החברה במסגרת הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית – שירות המוגש על ידינו ללקוחות החברה הרוכשים מוצרים ו/או פריטים בסניפי הרשת בגינם נדרשת החשבונית או הקבלה (להלן "הלקוח" ו/או "הלקוחות").
  3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הנוגעים לשירות. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים.
  4. מדיניות זו אינה משקפת את המידע הנאסף בכניסה לאתר החברה כאשר כניסה לאתר החברה כפופה למדיניות הפרטיות העדכנית בו והרלוונטית אליו.
  5. כל שימוש בשירות על ידי הלקוח המקבל לידיו חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט בסניפי הרשת יעיד על הסכמה. המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  6. השירות
   השירות הניתן על ידי החברה כולל את איסוף ועיבוד המידע לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של הלקוח וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה.
 1. אבטחת מידע
  החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.
  החברה מחוייבת לשמור על המידע בהתאם להוראות החוק בדבר ניהול מאגרי מידע ושימוש בהם ומצהירה כי הינה פועלת בהתאם להוראות החוק, לרבות, אך לא רק, אבטחה המידע, ניהול ושימוש במאגרי מידע ושימוש במידע.
 1. יצירת קשר בנושא פרטיות
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל החברה.
 2. השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד. הרוכש מחוייב להיות מעל גיל 18.
 3. חברת זוהר בוטניק איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
 4. חברת זוהר בוטניק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. גולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד חברת זוהר בוטניק.
 5. האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד. בהעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.
 6. כל המוצרים המוצעים באתר עשויים חומרים טבעיים, תוך פירוט הרכיבים הקיימים בהם לפי דרישות הדין. על מזמין מוצרים לבדוק את התאמת המוצר ורכיביו לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל המוצר ו/או מרכיביו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצר והשימוש במוצר הנו באחריות המזמין.
 7. על גולש או מזמין שאינו בטוח לגבי התאמת מוצר לצרכיו להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים.
 8. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 9. אספקת מוצר ואחריות.
  מודגש כי זמן האספקה הוא משוער בלבד והמזמין מוותר על כל טענה בקשר למועד האספקה בפועל של המוצר (כולל אספקה לאחר מועד זה). לא קיבל המזמין מוצר שרכש בחלוף 14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, יהיה רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ולקבל החזר מלא של התמורה ששולמה (ככל ששולמה). מובהר כי למעט זכות ביטול זו לא תעמוד לזכותו של המזמין כל זכות אחרת, לרבות